Di´ŞĆ­čĺë­čĹĘÔÜĽ´ŞĆ Diyabet Okulu 1 ve 2 t├╝rleri: Hasta nedir ve s─▒n─▒fta neler ├Â─črenir?

Diabetes Mellitus Hastalar─▒ i├žin Sa─čl─▒k Okulu: Bu kurum nedir ve ne ├Â─čretilir?

Do─čru davran─▒┼č ve günlük ya┼čam─▒n yetkili organizasyonu, herhangi bir diyabetik refah─▒n anahtar─▒d─▒r. Hiper ve hipogliseminin ilk zillerini zaman─▒nda tan─▒yabilme ve güvenlik önlemleri alma, ayr─▒ca zararl─▒ ürünleri önceden reddetme ve bedeninize uyumlu bir yük ve düzgün bak─▒m sunma yetene─či zamanla gelir.

Ancak zaman kaybetmemek ve mümkün olan en k─▒sa zamanda mevcut becerileri elde etmek ve peki┼čtirmek için, ba─č─▒ms─▒z olarak veya diyabet okulunda elde edilebilecek ciddi bir teorik temel gereklidir.

Diyabetli Hastalar için Sa─čl─▒k Okulu: Nedir?


Diyabetli hastalar için okul, tedavi ve önleme tesisleri temelinde yürütülen 5 günlük veya 7 günlük bir e─čitim kursu.

Derslere kat─▒lmak, ergenlik ça─č─▒ndaki çocuklardan ve ebeveynlerinden ve ya┼čl─▒larla biten, farkl─▒ ya┼člardaki hastalar olabilir.

Derslere kat─▒lmak için, ilgilenen doktorun yönü gereklidir. Hastalar bir kereye kadar derslere gönderilebilir. Ayr─▒ca, bilgi eklenmesi için hastalar─▒ ikinci bir kursa yönlendirmek de mümkündür.

halk─▒n ço─čunlu─čunun istihdam, diyabet hastas─▒ veya bir e─čitim kurumuna devam beri, okul i┼člemi genellikle bu noktada al─▒narak olu┼čturulur. Bu nedenle, derslerin s─▒kl─▒─č─▒ ve dersin süresi farkl─▒ olabilir.
Hastanede yatan hastalar, hastane modunda günlük derslere kat─▒labilirler.

Tipik olarak, bu s─▒n─▒flar sürekli bir döngü ┼čeklindedir.

Kural olarak, bu tür kurslarda doktor, 5-7 gün içinde diyabet hastalar─▒ için gerekli olan temel bilgileri sunmay─▒ ba┼čar─▒yor.

kimin hastal─▒k rutin muayene s─▒ras─▒nda ke┼čfedildi ┼čeker hastalar─▒ için, hem de hastaneye ya┼čanmad─▒─č─▒n─▒ ve k─▒sm─▒yla haftada 2 ders kritik noktaya, ayaktan 4 haftal─▒k kurslar ula┼čmas─▒ zaman yoktu me┼čgul hastalar için.

Okul düzenlemelerin i┼čin temeli olu┼čturuldu─ču temelinde, Sa─čl─▒k, sa─čl─▒k ┼×art─▒ Rus Bakanl─▒─č─▒ koydu. endokrinoloji alan─▒ndaki uzmanlar taraf─▒ndan yürütülen Ö─čreticiler – diabetologlar veya yüksek ö─črenim ile hem┼čire ve özel e─čitim geçti.

Baz─▒ medikal kurumlar çevrimiçi olarak çal─▒┼č─▒r, ilgili bölümleri olan resmi web siteleri olu┼čturur. Bu tür portallar, derslere kat─▒lma f─▒rsat─▒ olmayanlar için yararl─▒ olabilir.Ayr─▒ca yay─▒nlanan bilgiler t─▒bbi k─▒lavuz olarak kullan─▒labilir.

Ketoasidoz alevlenmesi geçiren hastalar, e┼člik eden kronik hastal─▒klar, i┼čitme kayb─▒, görme, e─čitim yap─▒lmamaktad─▒r.

─░nsüline Ba─č─▒ml─▒ Bir Hastal─▒k Türü Olan Çocuklar ─░çin Diyabet Okulu

Bildirimi iyile┼čtirmek için, kurs düzenleyicileri, hastalar─▒ kas─▒tl─▒ olarak uygun oryantasyon dersleri verilen ayr─▒ gruplara ay─▒r─▒r. Bunlar:

  • Tip 1 diyabetli hastalar;
  • Tip 2 diyabetli hastalar;
  • insülin gerektiren tip 2 diyabetli hastalar;
  • Diyabet ve akrabalar─▒ olan çocuk ve ergenler;
  • hamile, diyabet muzdarip.

Özellikle önemli olan bu nokta tip 1 diyabet hastas─▒ olan hasta çocuklar içindir. Bu tür hastalar, ya┼člar─▒na ba─čl─▒ olarak, bilgiyi do─čru olarak alg─▒layamayabilece─činden, elde edilen bilginin daha az önemli olmad─▒─č─▒ derslerde ebeveynlerin bulunmas─▒ mümkündür.

Bu tür bir hastal─▒k daha akut, h─▒zl─▒ ve durumun daha dikkatli bir ┼čekilde izlenmesini gerektirdi─činden, bu tür okullardaki dersler genellikle ö─črencilere tüm olas─▒ konularda bilgi sahibi olmalar─▒n─▒ amaçlamaktad─▒r.Çocukluk ça─č─▒ndaki insülin ba─č─▒ml─▒ diyabetiklerin genellikle yüzleri.

Kurumun hedefleri ve faaliyetleri


Bir diyabet okulunun örgütlenmesinin ve ilgili faaliyetlerin yürütülmesinin temel amac─▒, hastalar─▒n ö─črenme sürecini iyile┼čtirmek ve onlara en fazla yararl─▒ bilgi miktar─▒n─▒ sa─člamakt─▒r.

Dersler s─▒ras─▒nda, hastalara kendi kendine kontrol yöntemleri, tedavi sürecini ya┼čam─▒n mevcut ko┼čullar─▒na uyarlama ve hastal─▒─č─▒n komplikasyonlar─▒n─▒n önlenmesini ö─čretir.

E─čitim, özel olarak geli┼čtirilen programlara göre gerçekle┼čtirilir ve ayr─▒ca bilgiyi dinleyen hastalar─▒n bilgilerinin tam te┼čekküllü bir ┼čekilde izlenmesini sa─člar. Okulda yürütülen e─čitim döngüsü, birincil veya ikincil olabilir.

Her sene 1 Mart'a kadar okul, mevcut diyabet merkezlerine y─▒l─▒n mevcut etkinlikleri hakk─▒nda bir rapor sunar.

Derslerde ö─čretilen hastalar nelerdir?

Diyabet ate┼č gibi bu çareden korkuyor!

Sadece ba┼čvurmal─▒s─▒n …

Azalm─▒┼č ┼čeker

Daha fazla bilgi edinin

pozner.ru

Okul e─čitimi karma┼č─▒kt─▒r. S─▒n─▒fta, hastalar hem teorik hem de pratik bilgi al─▒rlar.E─čitim döngüsünü ziyaret etme sürecinde, hastalar a┼ča─č─▒daki konularda bilgi birikimine hakim olabilirler.

Enjeksiyon becerileri


Bu bölüm, sadece ┼č─▒r─▒ngalar─▒n kullan─▒m─▒nda e─čitim verilmesini ve sürecin tüm ko┼čullarda tamamen steril olmas─▒n─▒ sa─člamay─▒ de─čil, ayn─▒ zamanda insülin hakk─▒ndaki bilgileri de içerir.

Bildi─činiz gibi, ilac─▒n dozu ve tipi, hastan─▒n durumuna, tan─▒s─▒na ve testlerin sonuçlar─▒na dayanarak ilgili hekim taraf─▒ndan seçilir.

Bununla birlikte, hastan─▒n insülinin farkl─▒ bir etkiye sahip olabilece─čini bilmesi gerekir (uzun süreli yava┼č ve h─▒zl─▒ maruziyet için preparatlar vard─▒r). Bildirimde, okul ziyaretçileri, di─čer ┼čeylerin yan─▒ s─▒ra, insülin tan─▒t─▒m─▒ için zaman çerçevelerini seçme kurallar─▒ hakk─▒nda veri al─▒rlar.

Bir yemek plan─▒ haz─▒rlamak


Bildi─činiz gibi diyet, diyabetik ya┼čam─▒n ayr─▒lmaz bir parças─▒d─▒r. S─▒k─▒ gözetim olmaks─▒z─▒n hastan─▒n durumunu stabilize etmek imkans─▒zd─▒r.

Bu nedenle, genellikle beslenmeye ayr─▒ bir ders verilir.

Hastalar izin verilen ve yasaklanan ürünlerin yan─▒ s─▒ra kan ┼čekerinin azalt─▒lmas─▒na yard─▒mc─▒ olabilecek güzellikler listesine de girerler.

Buna ek olarak, hastalar münferit yemeklerin gastrointestinal sisteme, görme yetisine, kan damarlar─▒na ve hastan─▒n kalbine getirebilece─či yararlar hakk─▒nda veri al─▒rlar.

Diyabetiklerin toplumda uyarlanmas─▒

Bu önemli bir noktad─▒r, çünkü her türden diyabet hastas─▒ olan hastalar─▒n ço─čunlu─ču, ço─čunluk için al─▒┼čkanl─▒k haline gelmi┼č bir ya┼čam tarz─▒ kuramaz ve bu nedenle eksik hissettirir.

Uzmanlarla çal─▒┼čmak, hastalara problemi farkl─▒ bir aç─▒dan bakmalar─▒na ve diyabetin bir hastal─▒k de─čil, bir ya┼čam biçimi oldu─čunu anlamas─▒na olanak tan─▒r.

Ayr─▒ca, s─▒n─▒fta tart─▒┼č─▒lacak konu, ço─čunlukla, koma korkusunu ve yeti┼čkin hastalarda ortaya ç─▒kan karma┼č─▒k psikolojik durumu, diyetin de─či┼čtirilme gere─či yüzünden ortadan kald─▒rmakt─▒r.

Diyabetik ayak ve di─čer komplikasyonlar─▒n önlenmesi


Komplikasyonlar─▒n önlenmesi diyet veya insülin enjeksiyonlar─▒ gibi ayr─▒ bir dersin konusudur.

Hastalara diyabetik ayak geli┼čimini önlemek için gerekli olan ki┼čisel hijyen ve ev hijyeni kurallar─▒ ö─čretilir.

Buna ek olarak, derste hastalar, genellikle diyabet hastas─▒ olan hayati organlar─▒n bozulmas─▒n─▒ önleyecek veya önemli ölçüde yava┼člatan ilaçlar─▒ ö─čreneceklerdir.

Doktorlarla çal─▒┼č


Ço─ču durumda, okuldaki derslerin yürütülmesi, her biri ayr─▒ bir ilaç alan─▒nda uzmanla┼čm─▒┼č farkl─▒ uzmanlar taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilir.

Bu, hastalar─▒ maksimum verime ula┼čt─▒rma sürecini mümkün k─▒lar. Ancak, okulda derslerin tam bir dersi tek bir t─▒p uzman─▒ taraf─▒ndan yürütüldü─čü durumlar vard─▒r.

─░lgili Videolar

Videoda diyabet okulunun tam kursu:

Her diyabetik için okulu ziyaret etmek tavsiye edilir. Dersler s─▒ras─▒nda elde edilen bilgiler sadece hastan─▒n ya┼čam─▒n─▒ iyile┼čtirmekle kalmay─▒p, ayn─▒ zamanda uzamas─▒n─▒ da sa─člayacakt─▒r. Gerekirse, hasta tatmin edici bir durumu sürdürmek için gerekli olan bilgi ve becerileri tam olarak bilmesi gerekti─činden, birçok kez ders döngüsüne kat─▒labilir.

Videoyu izle: Cipsin Zararlar─▒ Nelerdir? (─░zleyince Elinize Almayacaks─▒n─▒z!)

Like this post? Please share to your friends:
Bir cevap yaz─▒n

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: